محاسبه جرثقیل مورد نیاز

محاسبه جرثقیل مورد نیاز

جهت کمک به آن دسته از عزیزانی که جدول همه ماشینها را در اختیار ندارند و یا تجربه کافی در مورد انتخاب جرثقیل مناسب جهت انجام یک عملیات خاص را ندارند کوشیده ایم  با متدهای عام جرثقیل تقریبی مورد نیاز را محاسبه و معرفی نماییم .

بدیهی است هیچگاه محاسبات ساده و ابتدایی جایگزینی برای تجربه اساتید یه فن نخواهد بود

وزن  بار :   تنفاصله :   متر

ارتفاع بار  از سطح زمین :  متر

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه