جرثقیل- دفتر تلفن

بدون دیدگاه

جرثقیل گلستان
۰۹۱۲۲۶۱۰۰۹۳
۰۲۱-۲۲۵۲۸۸۳۳ تهران
۰۲۱-۲۶۵۶۵۸۲۰ لواسان
جرثقیل گلستان

نوع فعالیت تناژها محدوده کاری  تلفن همراه تلفن دفتر نام کد ردیف
مالک جرثقیل ۳ تن رسالت ۰۹۱۲۶۳۶۵۲۳۴ ۲۲۵۱۶۲۸۲   علیرضا پورناصر ۵۵ ۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ده تن تا پنجاه تن کل ایران ۰۹۱۸۸۷۸۰۹۵۱ ۰۸۷۳۳۳۶۰۱۹۹ پارس کومار ظهرابیان ۵۷ ۳
مالک جرثقیل کفی ده تن وینچ تهران بزرگ(رسالت_خ کرمان) ۰۹۱۲۶۸۴۱۹۲۰ ۲۲۵۲۲۸۴۳   مهدی عبدی ۵۸ ۴
مالک جرثقیل ۷ تن عرض ۱۸۵ برای کوچه های زیر محلاتی ( بازار) ۰۹۱۲۲۲۳۵۸۷۱ ۰۹۳۶۲۲۳۵۸۷۱ جرثقیل طهران اصغر احمدی ۵۹ ۵
مالک جرثقیل ۳ تهران وحومه ۰۹۱۲۳۷۶۴۵۹۳   جرثقیل رضا رضا اکرمی ۶۱ ۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از ١۵ تن تا ٢٠٠ تن جاده مخصوص کرج ٠٩١٢٣۴۴٩٧۵٩ ۴۴١٩٣٠۵٠-۴۴١٩۵٠٣٠ جرثقیل و تریلی احمدی محمد یونسی ۶۳ ۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن ـ ۲۰تن ـ ۳۰تن ۵۰تن شهرک غرب ۰۹۱۲۱۱۸۰۹۴۴ ۸۸۰۸۰۸۰۰ جرثقیا قدس محمد قاسمی ۶۴ ۸
خریدار و فروشنده جرثقیل دوکابین و کفی دار وک� تهران.خاوران.جرثقیل مرشدزاده ۰۹۱۲۱۱۶۴۷۶۶ ۳۳۵۷۵۳۳۵ برادران مرشدزاده مرشدزاده ۶۶ ۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن الی ۵۰تن مشهد و حومه ۰۹۱۵۱۲۵۶۸۳۰   مشهد علی دهقان ۶۷ ۱۰
    سرتاسر ایران ٠٩١٢۵١٧٠٨٢٠ ٨٨۴٩٣١۵۶-٠٢١ شرکت جرثقیل پارسیان فلات کیش علیرضا نستعین ۶۹ ۱۱
راننده ۱۰-۱۲۰تن کل ایران ۰۹۱۸۷۵۷۴۲۲۵     جمشید فری نژاد داودی ۷۰ ۱۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از٣تن ال٣۶٠تن هیدرولیک شهر شیراز ٠٩١٧١١٧٠٨۴٩ ٣٨٣١٣٨۵۵-٠٧١ جرثقیل عدالت علیرضا نستعین ۷۳ ۱۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳-۷-۱۰-۱۵-۲۰-۳۵-۵۰ تهران ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۴۵ ۰۲۱۶۶۸۲۲۵۶۰ جرثقیل یوسفی احسان یوسفی ۷۴ ۱۴
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳-۷-۱۰-۱۵-۲۰-۳۵-۵۰ تهران شاد آباد ۰۹۱۲۳۷۷۹۲۵۵ ۰۲۱۶۶۸۲۲۵۶۰ جرثقیل یوسفی مهدی یوسفی ۷۶ ۱۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷الی۵۰تن خوزستان بندر ماهشهر ۰۹۱۶۱۵۲۲۸۰۰ ۰۶۱۵۲۳۴۰۱۹۷ مؤسسه جرثقیل حمید حمید عساکره ۷۸ ۱۶
خریدار و فروشنده از۳الی۱۰۰تن مشهد مقدس ۰۹۱۵۵۱۲۳۳۲۹ ۰۵۱۳۵۲۳۷۲۴۲-۳ جرثقیل دهقان خاوران باقر دهقان ۸۰ ۱۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ تن الی ۱۲۰تن خوزستان شوشتر ۰۹۱۶۱۱۲۹۱۰۹ ۰۶۱۳۶۲۲۶۸۸۲ دفتر جرثقیل کیوان جرثقیل کیوان.سید کیوان هادیان ۸۵ ۱۸
راننده ۱۰-۱۲۰تن کل ایران ۰۹۱۸۷۵۷۴۲۲۵ ۰۹۱۸۶۴۲۳۵۹۹   جمشید فری نژاد داودی ۸۶ ۱۹
مالک جرثقیل ۳ و ۷ و ۴۰ تن اقدسیه و تمام نقاط ۰۹۱۲۸۸۸۷۱۹۰-۰۹۱۲۴۰۴۹۰۲۳   جرثقیل زاگرس محمد چگنی ۸۷ ۲۰
خریدار و فروشنده ۳تن ۵ تن. ۷تن ۱۰ تن ۲۰تن مشهد ۰۹۱۵۱۱۵۳۶۹۹ ۰۵۱۳۳۴۱۵۱۰۴ جرثقیل آریا مصطفی نامور ۸۸ ۲۱
  ٣تن ۵تن ١٠ تن کفى دولت اباد ٠٩١٢١١۶٣١٣١ ٣٣٧۵٨۴٩۴   محمد زینلى ۹۰ ۲۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تن الی ۸۰ تن لواسانات ۰۹۱۲-۲۶۱۰۰۹۳ ۲۶۵۶۵۸۲۰-۰۲۱۲۲۵۲۸۸۳۳ جرثقیل گلستان لواسان مهدی اسمی خانی ۹۲ ۲۳
مالک جرثقیل از۳تن الی۲۰تن تمام نقاط تهران ۰۹۱۹۷۰۴۹۷۳۹     علیرضا طرازپور ۹۴ ۲۴
مالک جرثقیل ۳ تن و ۲۰ تن شرق استان گیلان ۰۹۱۱۸۴۳۶۳۹۶     یاسر عباسی ۹۶ ۲۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن باعرض۱۶۰سانت ۱۱تن ۲۰تن ۳۰تن ۶۰تن تهران ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۸۵_۰۹۱۲۱۱۶۲۸۹۰ ۳۳۸۰۰۰۵۰_۵۱_۵۵_۶۰ جرثقیل خاوران محمد و مجید بیک زاده ۹۷ ۲۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ تن ۷ تن ۲۰ تن کلیه نقاط تهران ۰۹۱۲۳۰۶۰۴۹۸ ۰۹۱۲۲۷۸۲۵۸۴ ۰۲۱۴۴۵۷۱۰۳۱ امجدیان رضا امجدیان ۹۹ ۲۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۰ تن ۲۵ تن ۴۰ تن شهرک صنعتی عباس آباد ۰۹۱۲۲۵۷۹۷۴۶   جرثقیل شهرک شیرین فر ۱۰۰ ۲۸
مالک جرثقیل تن۳ –۱۸تن کارگاهی تهران ۰۹۱۲۶۲۱۰۶۳۸-۰۹۳۵۶۲۱۰۶۳۸     حیدر حیدری ۱۰۲ ۲۹
خریدار و فروشنده   ۰۹۱۲۱۴۵۲۲۹۷     جرثقیل وحیدی علی اکبر وحیدی ۱۰۴ ۳۰
مالک جرثقیل جابجایی کلیه ماشین آلات صنع غرب تهران ۰۹۱۲۱۲۲۰۵۶۱ ۰۲۱۴۴۵۷۱۰۳۱ پاسارگاد مهران امجدیان ۱۰۵ ۳۱
مالک جرثقیل ۷تن ۱۰تن مشهد ۰۹۱۵۱۱۶۳۶۱۴   پیمان حسن انتظاری ۱۰۷ ۳۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷ الی ۲۰ تن کرمان بافت ۰۹۱۳۳۴۵۶۵۴۹ ۰۳۴۴۲۴۲۲۱۳۳ خدمات جرثقیل زیتون علی نقوی ۱۰۸ ۳۳
مالک جرثقیل ۱۰_۲۵_۵۰ کلیه نقاط ایران ۰۹۱۲۲۰۱۶۹۱۸_۰۹۳۶۱۶۷۱۹۹۱ ۰۲۱۳۳۸۷۶۶۲۰ جرثقیل تهران احمد صادقی ۱۱۰ ۳۴
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن و۲۰تن غرب ۰۹۱۲۲۷۶۳۴۴۲ ۶۶۷۹۹۴۰۶ جرثقیل همت حسین اسفندیاری ۱۱۲ ۳۵
مالک جرثقیل ۳۰ ۴۰ ۴۵ ۶۰تن کلیه نقاط تهران ۰۹۱۲۱۰۱۱۴۵۰ ۰۹۱۲۶۹۹۷۳۷۶   اسمان محمد و سعید کدخدازاده ۱۱۳ ۳۶
مالک جرثقیل ٣تن، ٧تن، ٢٠ تن تهران ٠٩١٢٢٣٨٠٩٧٣     حسین شجاعی ۱۱۷ ۳۷
راننده سنگین تهران ۰۹۱۲۱۸۸۹۸۳۷     حمید روحانی ۱۱۹ ۳۸
مالک جرثقیل ??????? تهران وحومه ۰۹۱۲۸۳۸۷۳۱۸   دفتر ونک ۶۸ خانم خسروی ۱۲۰ ۳۹
مالک جرثقیل نیسان جرثقیل دار ٢تن. یدک کش. چرخ � منطقه ١و ٧ ٠٩١٢١١٩٩٠٨١ ٠٢١٨٨۴٠١٠٢٠ جرثقیل الوند امیر اسمی خانی ۱۲۴ ۴۰
مالک جرثقیل ۳-۷-۱۰-۱۵-۲۰-۳۵-۵۰ تهران پونک ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۴۵   جرثقیل یوسفی مجتبی یوسفی ۱۲۵ ۴۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۵تن ۵تن ۳تن خودرو بر کیش ۰۹۱۲۲۳۶۲۸۵۰ ۰۹۳۴۷۶۹۲۲۳۶ امداد کیش مصعود صادقی ۱۲۶ ۴۲
خریدار و فروشنده قطعه فروش خوزستان بندر ماهشهر ۰۹۱۶۱۵۲۲۸۰۰ ۰۶۱۵۲۳۴۰۱۹۷ پارت کرین حمید عساکره ۱۲۷ ۴۳
مالک جرثقیل ده تن وپنج تن استان گلستان ۰۹۱۱۳۷۶۷۹۳۳   خدمات جرثقیل هادی هادی زمانی ۱۲۹ ۴۴
هرنوع تعمیرکار   خاوران ۰۹۱۲۸۳۶۷۰۴۹   فرم فلز احسان نادری ۱۳۱ ۴۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۵٫۳۵…۵۰…۸۰ عسلویه ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۰۱ ۰۷۷۳۷۳۲۰۹۹۱ جرثقیل رنجبر شهاب رنجبر ۱۳۲ ۴۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تن الی ۲۵ تن جزیره کیش ۰۹۳۴۷۶۹۰۸۹۱ ۰۷۶۴۴۴۵۱۹۵۵ شاهین ترابر کیش محمد قلی پور ۱۳۳ ۴۷
  اهنکری وساخته انواع جیب دکل اتاق جاده ساوه شهرکه کامییون ۰۹۱۲۱۹۸۵۰۴۶ ۰۹۱۲۹۲۲۶۱۰۱ ۰۹۱۲۹۲۲۶۱۰۲ خدمات فنی کاتو نادر قنبری ۱۳۷ ۴۸
مالک جرثقیل ۳TON بومهن رودهن. پردیس ۰۹۱۹۳۵۷۵۰۷۷     علیرضا دشتی ۱۳۸ ۴۹
مالک جرثقیل سبک و سنگین قم ۰۹۱۲۸۵۴۱۳۱۶   پارسا محمد پارسا ۱۴۱ ۵۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۴۰الی۳تن-کفی دار -موبیل تراک استان سمنان -شهر گرمسار ۰۹۱۲۱۳۱۱۱۸۱ ۰۲۳۳۴۲۲۵۴۴۴-۳۴۲۲۱۲۲۲ جرثقیل ذوالفقار حسن زمانی ۱۴۲ ۵۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تن تن۷ ۳۰تن غرب تهران ۰۹۱۲۱۰۱۰۰۶۷ ۴۴۲۲۳۵۵۰ جرثقیل مرزداران شهریار شکرانی ۱۴۵ ۵۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تن الی۱۵تن مشهد ۰۹۱۵۵۰۰۵۸۲۱ ۳۳۹۲۹۰۵۰ جرثقیل احسان سید حسین صنعتی ۱۴۹ ۵۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣-٧-١٠-٣۵-٣۶-۵٠ جاده مخصوص کرج ٠٩١٢١٠٠٣۵٢۴ ۴۴٩٨١٢١٠ – ۴۴٩٨٣٢١٠ جرثقیل کاروان امیرحسین نوروزى ۱۵۰ ۵۴
هرنوع تعمیرکار همه رقم جرثقیل خاوران سه راه سیمان ۰۹۱۲۸۳۶۷۰۴۹ ۰۲۱۳۳۶۸۳۸۳۲ فرم فلز احسان نادری ۱۵۱ ۵۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳تا۸۰ تن کرمان ۰۹۱۳۱۴۰۲۶۸۹ ۰۹۱۳۱۴۱۶۶۰۷ ۳۲۶۱۶۷۴۸ ولیعصر کبشی ۱۵۲ ۵۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از ۵تن تا ۵٠ تن خرید و فروش و اجار� استان گیلان ٠٩١١١٣١٢٧۵٩ ٠١٣٣٣۶۶۵١٨٨ جرثقیل امداد مهندس مهرداد گلبرگ و مهندس بهزاد ۱۵۳ ۵۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۵تن تا۵٠تن رشت و استان گیلان ٠٩١١١٣١٣٧۵٩ ٠١٣٣٣۶٠۵٠۵٠ جرثقیل امداد و خدمات فنی جرثقیل ا مهندس مهرداد گلبرگ و مهندس بهزاد ۱۵۴ ۵۸
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۵تن تا ٣۵٠ تن رشت استان گیلان ٠٩١١١٣١٢٧۶٠ ٠١٣٣٣۶۶۵١٨٨ جرثقیل امداد مهندس بهزاد گلبرگ ۱۵۵ ۵۹
راننده   بزرگراه رسالت مجیدیه ۰۹۱۹۱۰۲۳۹۸۰ ۰۹۱۹۵۱۲۸۹۸۲   سعیدمحرابی ۱۵۸ ۶۰
  زنجیرى دکل خشک۳۰تن الى۱۵۰تن ایران ۰۹۱۲۱۲۶۴۲۵۶ ۴۴٧٠٧٧٧۵ چیتگر حسین میرعزیزى ۱۶۰ ۶۱
مالک جرثقیل ۲۰ شمال و شمالغرب تهران ۰۹۱۲۱۲۳۹۶۲۸     مسعود رمضانی ۱۶۱ ۶۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۵۰و۲۵و۱۰و۱۵ کفی خاوران ومنطقه دو ۰۹۱۲۱۵۱۰۷۹۶ ۳۳۸۲۹۸۹۱ جرثقیل وتریلی کشویی ازادی داود ازادی ۱۶۳ ۶۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۰.۱۵.۲۵.۵۰. تهران ‌۰۹۱۲۲۰۴۸۰۸۴   ازادی امید ۱۶۴ ۶۴
خریدار و فروشنده انواع تریلى و جرثقیل گیلان ۰۹۱۱۱۳۱۲۷۶۰ ۰۱۳۳۳۶۶۹۰۹۰ تریلى و جرثقیل و بالابر مهندس بهزاد گلبرگ ۱۶۵ ۶۵
خریدار و فروشنده ازهفت تن به بالا تهران-خیابان قزوین ۰۹۱۲۱۹۹۰۱۴۸ ۰۲۱۵۵۴۰۶۱۶۹ تکنو جرثقیل محمد جباری ۱۶۶ ۶۶
مالک جرثقیل ۳ الی ده تن کفی و۷تن کابین دار استان کرمانشاه ۰۹۱۸۲۱۲۶۴۳۳     محمد فتحی ۱۶۷ ۶۷
مالک جرثقیل ده تن به تبریز ۰۹۱۴۷۷۷۸۸۴۹ ۰۴۱۳۴۲۴۶۲۴۸ الی۵۰ جرثقیل ممتاز صمد رسول زاده گازرانی ۱۷۴ ۶۸
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ الی۵۰تن غرب تهران ۰۹۱۲۳۵۷۴۸۰۸/۰۹۱۲۵۰۴۱۰۱۳ ۴۴۵۳۳۹۷۱ و۴۴۷۵۴۸۹۲ جرثقیل غرب تهران مهدی نجفی ۱۷۶ ۶۹
همه موارد           مهدی ۱۷۹ ۷۰
مالک جرثقیل خودروبر تهران وحومه ۰۹۱۲۸۳۸۷۳۱۸   دفتر ونک ۶۸ خانم خسروی ۱۸۰ ۷۱
خریدار و فروشنده   جاده ساوه ۰۹۱۲۷۷۰۰۰۳۴ ۵۵۲۴۴۴۱۳ جرثقیل محمدی حسین محمدی ۱۸۲ ۷۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۴۰تن ۵۰ تن ۹۰ تن ۱۰تن کفی   ۰۹۱۲۱۰۷۸۹۳۰   جرثقل گلستان محسن و یاسر فقیهی ۱۸۳ ۷۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۵۰ تن ۸۰تن ۴۵تن ۱۰تن لیفتراک تمام نقاط ایران ۰۹۱۲۸۹۳۹۴۹۹…۰۹۱۲۱۹۳۸۷۵۳ ۲۲۶۹۱۰۳۷ ،،، ۷۷۳۳۹۹۵۵ قیطریه واتحاد علی اکبرنجفی ۱۸۴ ۷۴
هرنوع تعمیرکار لوله کش بادی جاده ساوه ۰۹۱۲۴۳۴۶۵۴۰     ابراهیم ۱۸۵ ۷۵
خریدار و فروشنده لوازم یدکی ازهفت تن به بالا تهران-خیابان قزوین ۰۹۱۲۱۹۹۰۱۴۸ ۰۲۱۵۵۴۰۶۱۶۹ تکنو جرثقیل محمد جباری ۱۸۶ ۷۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تا۳۰۰تن غرب ۰۹۱۲۱۲۰۹۹۹۳ ۴۴۷۰۰۵۲۱ یامی عباس یامی ۱۸۷ ۷۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳_۲۰_۳۰_۵۰تن غرب ۰۹۱۲۱۲۰۹۹۹۳٫۰۹۱۲۲۰۶۰۰۴۸ ۴۴۷۰۰۵۲۱ یامی عباس یامی ۱۸۸ ۷۸
هیدرولیک کار     ۰۹۱۲۱۱۸۶۴۱۵     مجید اکبر پناهی مقدن ۱۸۹ ۷۹
هیدرولیک کار خاوران   ۰۹۱۲۳۲۳۷۲۴۷     غلام رضا زوله ۱۹۰ ۸۰
مالک جرثقیل ده تن-هفت تن – بیست پنج تن کارگاهی تهران- پونک ٠٩١٢٣۴۶٧٣١٠     شجاعی ۱۹۱ ۸۱
مالک جرثقیل ده تن-هفت تن – بیست پنج تن کارگاهی تهران- پونک ٠٩١٢٣۴۶٧٣١٠     شجاعی ۱۹۲ ۸۲
مالک جرثقیل ۳تن،۷تن،۲۵تن و ۳۰تن چهار محور پونک، سعادت اباد ۰۹۱۲۱۹۰۹۹۴۶     حسین شجاعی «جرثقیل تیراژه» ۱۹۳ ۸۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ الی ۲۰ تربت حیدریه ۰۹۱۵۱۳۳۲۲۴۹   جرثقیل میلاد حامد روضه خوان ۱۹۴ ۸۴
مالک جرثقیل ده تن-هفت تن – بیست پنج تن کارگاهی تهران- پونک ٠٩١٢٣۴۶٧٣١٠     شجاعی ۱۹۵ ۸۵
هیدرولیک کار     ۰۹۱۲۸۶۰۰۶۳۸   پارت هیدرولیک شهرام نظری ۱۹۶ ۸۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣ الی ۵٠ تن نوشهر ٠٩١٢١٢٧۵۵۵۶   جرثقیل و کمرشکن صادق امید مصباح ۱۹۷ ۸۷
هرنوع تعمیرکار ۲۰به بالا جاده مخصوص کرج_جاده ساوه_عسلویه ۰۹۱۲۸۶۰۰۶۳۸ ۰۹۱۹۰۳۱۲۷۸۲ پارت هیدرولیک شهرام نظری ۱۹۸ ۸۸
هرنوع تعمیرکار   جاده مخصوص کرج_جاده ساوه_عسلویه ۰۹۱۲۸۶۰۰۶۳۸ ۰۹۱۹۰۳۱۲۷۸۲ پارت هیدرولیک شهرام نظری ۱۹۹ ۸۹
راننده ۵۰-۱۰۰ جاده مخصوص کرج ۰۹۱۹۲۶۲۳۸۲۴     کریم کاوندی ۲۰۰ ۹۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۵الی۱۶۰ اصفهان سطح کشور ۰۹۱۳۲۰۵۱۲۷۳ ۰۳۱۳۳۸۶۰۱۲۶ جرثقیل برادران غلامی رسول غلامی ۲۰۱ ۹۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۵الی۱۶۰ اصفهان سطح کشور ۰۹۱۳۲۰۵۱۲۷۳ ۰۳۱۳۳۸۶۰۱۲۶ جرثقیل برادران غلامی رسول غلامی ۲۰۲ ۹۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۵_۱۶۰ اصفهان سطح کشور ۰۹۱۳۲۰۵۱۲۷۳ ۰۳۱۳۳۸۶۰۱۲۶ جرثقیل برادران غلامی رسول غلامی ۲۰۳ ۹۳
هرنوع تعمیرکار ژاپنی کار خاوران ۰۹۱۲۱۴۳۶۴۸۹     محمود ۲۰۴ ۹۴
مالک جرثقیل ٢٠ تن و ٣٠ تن قم ٠٩١٢١۵١۵٣۴۶ ٠٢۵٣٧٧٧١١۵٢ جرثقیل رضایی حسن اقارضایی ۲۰۵ ۹۵
مالک جرثقیل ٢٠ تن و ٣٠ تن قم ٠٩١٢١۵١۵٣۴۶ ٠٢۵٣٧٧٧١١۵٢ جرثقیل رضایی حسن اقارضایی ۲۰۶ ۹۶
هرنوع تعمیرکار   تهران ۰۹۱۲۷۲۷۲۶۳۱ ۰۲۱۵۶۷۱۴۹۹۷ جرثقیل شکوفا علی باقری ۲۰۷ ۹۷
مالک جرثقیل از۳تن الی۲۵تن مشهد ۰۹۱۵۳۱۸۴۲۰۲ ۰۹۱۵۳۱۸۴۲۰۲ جرثقیل مسعود مسعود اسم زاده ۲۰۸ ۹۸
مالک جرثقیل از۳تن الی۲۵تن مشهد ۰۹۱۵۳۱۸۴۲۰۲ ۰۹۱۵۳۱۸۴۲۰۲ جرثقیل مسعود مسعود اسم زاده ۲۰۹ ۹۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣تن تا۶٠تن گیلان ٠٩١٢۶۶۶۶۶٣٠ ٠١٣٣٣۶۶۶۶٣٠ جرثقیل صدقى حامد صدقى ۲۱۰ ۱۰۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣تن تا۶٠تن گیلان -رشت ٠٩١٢۶۶۶۶۶٣٠ ٠١٣٣٣۶۶۶۶٣٠ جرثقیل صدقى حامد صدقى ۲۱۱ ۱۰۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣تن تا۶٠تن گیلان -رشت ٠٩١٢۶۶۶۶۶٣٠ ٠١٣٣٣۶۶۶۶٣٠ جرثقیل صدقى حامد صدقى ۲۱۲ ۱۰۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) سبک وسنگین ولیفتراک سمنان ۰۹۱۲۱۳۱۷۲۳۸٫۰۹۱۲۶۳۱۲۷۵۰ ۰۲۳۳۳۶۵۱۰۶۱ جرثقیل میعاد فرهاد شیرخانی ۲۱۳ ۱۰۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از ۲۰ تن الی ۳۰۰ تن سراسر ایران ۰۹۱۶۱۴۱۰۰۳۴ ۰۶۴۱۵۲۶۸۰۸۵ شرکت نوین آمایش دز امین حیدری ۲۱۴ ۱۰۴
لوازم فروش از ۷ تن تا … کل کشور ۰۹۱۸۱۱۱۶۰۴۷ ۳۲۶۷۵۱۹۹_۰۸۱ واردات و پخش کلیه لوازمات ژاپن دی علی اصغر سروی ۲۱۵ ۱۰۵
مالک جرثقیل ٨٠تن١٠٠تن تهران ٠٩١٢۴۴۴۵٨٢١     مصطفى رسولى ۲۱۶ ۱۰۶
مالک جرثقیل ۴۰،۵۰و۷۰تنی .لیفتراک ۲۰الی ۴۵تن وریچ ا تهران،بندرامام وبندرعباس ۰۹۱۲۱۲۷۹۴۴۵ ۰۲۱۲۲۰۶۰۴۶۸ شرکت تلاشگران مرواریدجنوب کاظم احمدی ۲۱۷ ۱۰۷
مالک جرثقیل ۴۰،۵۰و۷۰تنی .لیفتراک ۲۰الی ۴۵تن وریچ ا تهران،بندرامام وبندرعباس ۰۹۱۲۱۲۷۹۴۴۵ ۰۲۱۲۲۰۶۰۴۶۸ شرکت تلاشگران مرواریدجنوب کاظم احمدی ۲۱۸ ۱۰۸
هیدرولیک کار   تمام شهرها ۰۹۱۲۲۰۵۳۰۱۳ ۰۲۱۶۶۸۰۵۹۱۶ هیدرولیک خدمتی عباس خدمتی ۲۱۹ ۱۰۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳-۵-۱۰-۱۵-۲۰-۳۰٫ مازندران ۰۹۱۱۱۲۷۵۱۰۰ ۰۱۱۴۳۲۵۳۱۰۴ شیرازی مهدی شیرازی ۲۲۰ ۱۱۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳-۵-۱۰-۱۵-۲۰-۳۰٫ مازندران ۰۹۱۱۱۲۷۵۱۰۰ ۰۱۱۴۳۲۵۳۱۰۴ شیرازی مهدی شیرازی ۲۲۱ ۱۱۱
  ۳ ۷ ۱۰ ۲۰ ۳۵ ۵۰ ton   ۰۹۱۲۵۱۵۱۵۱۱ ۳۳۴۹۶۹۲۲   Hassan soltani ۲۲۶ ۱۱۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣تن تا١٢٠ کرمان ۰۹۱۳۱۴۰۱۸۷۶ ۳۲۱۲۰۵۰۹ جرثقیل کوشی رضا کوشی ۲۲۷ ۱۱۳
خریدار و فروشنده سه الی پنجاه تن خاوران ۰۹۱۲۱۰۰۶۵۶۲ ۰۲۱۳۳۸۵۸۱۴۴ اخوان طاوسی داودطاوسی ۲۲۸ ۱۱۴
مالک جرثقیل             ۲۲۹ ۱۱۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) سه الی پنجاه تن تهران ۰۹۱۲۱۰۰۶۵۶۲-۰۹۱۲۱۵۸۰۹۲۹ ۰۲۱۳۳۸۵۸۱۴۴ اخوان طاوسی داودطاوسی ۲۳۰ ۱۱۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۴٠ و ٣۵و ٢٠ و ١٠ و ٣ تن نیشابور ٠٩١۵١۵١١٠٠٧ ٠۵١۴٣٢١١٢١٢ جرثقیل شریعتی محمد رضا شریعتی پور ۲۳۱ ۱۱۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۴٠ و ٣۵و ٢٠ و ١٠ و ٣ تن نیشابور ٠٩١۵١۵١١٠٠٧ ٠۵١۴٣٢١١٢١٢ جرثقیل شریعتی محمد رضا شریعتی پور ۲۳۲ ۱۱۸
راننده ۷الی۴۰تن خراسان‌رضوی ۰۹۱۵۳۲۹۷۲۱۰ ۰۹۱۵۴۵۱۶۱۵۴ دهقان محمد‌عبدالهی ۲۳۳ ۱۱۹
راننده ۷الی۴۰تن خراسان‌رضوی ۰۹۱۵۳۲۹۷۲۱۰ ۰۹۱۵۴۵۱۶۱۵۴ دهقان محمد‌عبدالهی ۲۳۴ ۱۲۰
لوازم فروش   خیابان قزوین ۰۹۱۲۶۵۸۳۶۳۸ ۵۵۷۴۴۷۰۰-۵۵۷۸۸۹۱۵ یدک کاران محمد داوران ۲۳۵ ۱۲۱
خریدار و فروشنده ۷الی۵۰ مشهد‌خراسان‌رضوی ۰۹۱۵۳۲۵۵۸۲۴ ۰۹۲۱۶۹۸۹۳۶۱ پدرزه جوادپدرزه ۲۳۶ ۱۲۲
راننده ۳۰الی۸۰ تهران،اصفهان خوزستان ۰۹۳۶۳۴۶۳۳۶۶   جرثقیل فرمانیه مرتضی (مالک)صالحی ۲۳۷ ۱۲۳
راننده ۳۰الی۸۰ تهران،اصفهان خوزستان ۰۹۳۶۳۴۶۳۳۶۶   جرثقیل فرمانیه مرتضی (مالک)صالحی ۲۳۸ ۱۲۴
هرنوع تعمیرکار ۳ الی ۲۵۰ تن جنوب کشور ۰۹۱۷۶۵۳۰۰۳۱   شرکت پولاد گستر کرانه امیر مهدی عباس نیان ۲۳۹ ۱۲۵
هرنوع تعمیرکار ۳ الی ۲۵۰ تن جنوب کشور ۰۹۱۷۶۵۳۰۰۳۱   شرکت پولاد گستر کرانه امیر مهدی عباس نیان ۲۴۰ ۱۲۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٢٠تن،۵٠تن،١٠تن کاشمر ۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۶ ۰۵۱۵۵۲۲۲۷۵۴ جرثقیل خرمی عباس خرمی ۲۴۱ ۱۲۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٢٠تن،۵٠تن،١٠تن کاشمر ۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۶ ۰۵۱۵۵۲۲۲۷۵۴ جرثقیل خرمی عباس خرمی ۲۴۲ ۱۲۸
  ۱۰تن الی۴۰   ۰۹۱۳۱۴۰۱۸۷۶ ۰۹۱۳۱۴۰۱۸۷۶ قایم رضاکوشی ۲۴۳ ۱۲۹
  ۱۰تن تا۴۰ کرمان ۰۹۱۳۱۴۰۱۸۷۶ ۳۲۱۲۰۵۰۹ کوشی رضاکوشی ۲۴۴ ۱۳۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٢٠تن،۵٠تن،١٠تن کاشمر ۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۶ ۰۵۱۵۵۲۲۲۷۵۴ جرثقیل خرمی عباس خرمی ۲۴۵ ۱۳۱
هیدرولیک کار   ایلام ۰۹۱۸۳۴۱۰۲۸۷ ۰۸۴۳۲۲۴۳۷۵۷   علی اشرف جانبخشی ۲۴۶ ۱۳۲
              ۲۴۷ ۱۳۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۰.۲۵.۳۰.۳۵.۵۰تن کرمان ۰۹۱۳۱۴۱۶۶۰۷ ۰۳۴۳۲۶۱۶۷۴۸ ولی عصر محسن کبشی ۲۴۸ ۱۳۴
لوازم فروش ۵۰۰کیلو الی ۵۰۰ تن لوازم فروش ۰۹۱۲۱۲۲۷۰۳۵ ۰۲۱۵۵۴۲۱۰۸۲-۴ B.P.F- مدیر عامل پرویز محمدی ۲۴۹ ۱۳۵
لوازم فروش ۵۰۰کیلو الی ۵۰۰ تن لوازم فروش ۰۹۱۲۸۹۸۶۰۷۱ ۰۲۱۵۵۴۲۱۰۷۷-۹ B.P.F.مدیر بازرگانی و فروش اسماعیل احمدی ۲۵۰ ۱۳۶
هرنوع تعمیرکار   تهران ٠٩١٢٣٠٩١٢٨١     علی فیروزی ۲۵۱ ۱۳۷
هرنوع تعمیرکار   تهران ٠٩١٢٣٠٩١٢٨١     علی فیروزی ۲۵۲ ۱۳۸
لوازم فروش   شاطره ۰۹۱۲۳۲۸۰۴۲۵     غلام بیات ۲۵۳ ۱۳۹
هرنوع تعمیرکار   تهران ٠٩١٢٣٠٩١٢٨١     علی فیروزی ۲۵۴ ۱۴۰
  ۲الا۲۵تن نوشهروحومه ۰۹۱۱۱۹۴۴۲۰۲ ۰ ۹۱۱۳۹۳۵۰۵۵ جرثقیل بابایی جمشید بابایی ۲۵۵ ۱۴۱
  ۲الا۲۵تن نوشهروحومه ۰۹۱۱۱۹۴۴۲۰۲ ۰۹۱۱۳۹۳۵۰۵۵ جرثقیل بابایی جمشید بابایی ۲۵۶ ۱۴۲
      ۰۹۱۱۱۹۴۴۲۰۲ ۰۹۱۱۳۹۳۵۰۵۵ جرثقیل بابایی جمشید بابایی ۲۵۷ ۱۴۳
  ۳ ۷ ۱۰ ۲۰ ۳۵ ۵۰ ton   ۰۹۱۲۵۱۵۱۵۱۱ ۳۳۴۹۶۹۲۲   Hassan soltani ۲۵۸ ۱۴۴
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳تن تا۲۰تن تهران وحومه ۰۹۱۲۳۸۸۰۰۶۱ ۰۲۱۶۶۲۷۳۱۲۳ جرثقىل سنجرى سنجرسهىلى ۲۵۹ ۱۴۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳تن تا۲۰تن تهران وحومه ۰۹۱۲۳۸۸۰۰۶۱ ۰۲۱۶۶۲۷۳۱۲۳ جرثقىل سنجرى سنجرسهیلى ۲۶۰ ۱۴۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳تن تا۲۰تن تهران وحومه ۰۹۱۲۳۸۸۰۰۶۱ ۰۲۱۶۶۲۷۳۱۲۳ جرثقىل سنجرى سنجرسهیلى ۲۶۱ ۱۴۷
              ۲۶۲ ۱۴۸
  ۳ تن تا۳۰ تن کل تهران ۰۹۱۲۳۶۴۳۲۱۱   جرثقیل همایون همایون سهیلى ۲۶۳ ۱۴۹
مالک جرثقیل ۳تن تا۴۰تن   ۰۹۱۲۳۶۴۳۲۱۱ ۰۲۱۴۴۵۶۱۶۱۹ جرثقیل همایون همایون سهیلى ۲۶۴ ۱۵۰
مالک جرثقیل ۳تن تا۴۰تن   ۰۹۱۲۳۶۴۳۲۱۱ ۰۲۱۴۴۵۶۱۶۱۹ جرثقیل همایون همایون سهیلى ۲۶۵ ۱۵۱
مالک جرثقیل ۲۰تن۷تن کفی۱۰تن لرستان ازناوالیگودرز ۰۹۱۶۶۶۶۰۸۹۲ ۰۶۶۴۳۴۳۳۴۰۱ جرثقیل قائم ولی سرلک ۲۶۶ ۱۵۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تن۵تن۷تن وخودروبر کیش ۰۹۳۴۷۶۸۹۳۷۷ ۰۹۱۳۳۸۴۱۲۴۴   امیررمضانی ۲۶۹ ۱۵۳
مالک جرثقیل ۲۰,۲۵دکل بلند کرمان ۰۹۱۳۱۹۸۶۹۵۸     ناصر شجاعی ۲۷۱ ۱۵۴
مالک جرثقیل ۳تن،۱۰تن،۲۰تن و۲۵ مشهد ۰۹۱۵۱۱۸۶۰۵۳     سعید اسمزاده ۲۷۲ ۱۵۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۵تن الی ۱۶۰تن پاکدشت ۰۹۳۶۹۲۹۵۹۶۹   کاظمی سید علی حسینی ۲۷۵ ۱۵۶
مالک جرثقیل ٧ شمیران کل تهران ٠٩١٢۴٩۵۶۴۴٣     سروش نقى زاده ۲۷۶ ۱۵۷
مالک جرثقیل ٢٠ شرق ٠٩١٢٢۵٩٢٩٨٠     سامان پارسا ۲۷۸ ۱۵۸
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تا۳۰تن قزوین تاکستان ضیاباد ۰۹۱۲۴۸۲۲۸۴۰   جرثقیل ضیا مهدی سعیدی ۲۷۹ ۱۵۹
راننده ۵۰تن به بالا تهران ۰۹۱۹۳۷۰۰۹۰۱-۰۹۳۹۷۷۰۰۹۰۱     رسول محمودی ۲۸۰ ۱۶۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) سنگین پاکدشت ٠٩١٢١٧۶٧٨٠٩   کاظمی سید حسن حسینی ۲۸۱ ۱۶۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳تن الی۳۰تن شهریارورباط کریم ۰۹۱۲۲۲۸۲۷۳۹ ۰۲۱۵۶۴۳۱۶۸۱ جرثقیل پیشتاز قاسم علیخانی ۲۸۲ ۱۶۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) تا۵۰ تن اصفهان ۰۹۱۳۱۱۳۴۷۳۵   جرثقیل صفاهان سید علی تربتیان ۲۸۳ ۱۶۳
مالک جرثقیل ۲۵ تن تهران ۰۹۱۲۱۹۸۳۶۲۳     علی سلیمان پور ۲۸۵ ۱۶۴
  ۲۰_۵۰ _۱۲۰_۱۶۰_۳۶۰ ورامین_اجاره دستگاه تمام ایران ۰۹۱۲۱۹۱۰۰۰۱_۰۹۱۲۱۳۸۴۱۶۹ ۳۶۲۴۲۶۹۳ جرثقیل بوربور مصطفی بوربور ۲۸۷ ۱۶۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ١۵ الی ٢٠٠ تن تهران ۰۹۱۲۱۳۶۵۳۴۸ ۴۴۷۲۹۶۶۸ جرثقیل موسوی ابر گستر عرشیا (جرثقیل موسوی) ۲۸۹ ۱۶۶
مالک جرثقیل ۳ تن بجنورد خراسان شمالب ۰۹۳۹۰۳۶۶۶۹۶   جرثقیل آرمک رامین آرمک ۲۹۰ ۱۶۷
مالک جرثقیل کفی ۳تن تاج دار بجنورد خراسان شمال ۰۹۱۵۱۸۴۲۰۳۳ ۰۹۱۵۱۸۴۲۰۳۳   محمد آرمک ۲۹۱ ۱۶۸
خریدار و فروشنده   تهرانسر ۰۹۱۲۲۴۴۳۳۰۸ ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۵ سروش سعید بهنام ۲۹۲ ۱۶۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از ۲۰ تن الی ۳۰۰ تن سراسر ایران ۰۹۱۶۱۴۱۰۰۳۴ ۰۹۱۲۱۰۳۵۰۱۰ شرکت نوین آمایش دز امین حیدری ۲۹۶ ۱۷۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٧تن الى ۵٠ تن مشهد ٠٩١۵١١١١٢٨٣ ٣٨٧١٧٢٨۵-٠۵١ جرثقیل آسا حسین کهترپور فریمان ۲۹۷ ۱۷۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی ۵۰ اشتهارد کرج ۰۹۱۲۱۰۱۲۱۳۰ ۰۲۶۳۷۷۲۳۱۴۸ جرثقیل اتحاد علی شایگان ۳۰۰ ۱۷۲
هرنوع تعمیرکار یک تا چهل تن ایران ۰۹۱۲۱۱۹۴۲۱۲ ۰۲۱ ۴۴۷۰۳۳۳۸ همیار ماشین امین تقی زاده ۳۰۲ ۱۷۳
مالک جرثقیل ۳_۵_۷ نوشهر وحومه ۰۹۱۱۳۹۳۵۹۲۵ ۰۹۱۱۳۹۳۵۸۳۴ چرثقیل لنگرنشین(سیامک) سیامک لنگرنشین ۳۱۰ ۱۷۴
مالک جرثقیل هفت و ده تن وتاورکرین غرب وجنوب غرب ۰۹۱۲۳۸۰۷۸۵۲     سیروس رضایی ۳۱۲ ۱۷۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر)   کرج-جاده.مخصوص ۰۹۱۲۱۱۶۳۱۸۴ ۳۶۱۰۰۰۰۱-۵ صادقپور حمزه.صادقپور ۳۱۳ ۱۷۶
مالک جرثقیل ۵و۷تن استان یزد ۰۹۱۳۱۵۷۷۶۶۳     مهدی توکلی ۳۱۴ ۱۷۷
مالک جرثقیل ۷،۱۰،۲۰،۵۰،۸۰،۱۰۰، تمام نقاط شهر وحومه ۰۹۱۲۱۷۹۳۱۵۸     حمید شاه حسینی ۳۱۹ ۱۷۸
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از ۱۰ تن الی ۱۶۰ تن جرثقیلهای کارگاه اصفهان میدان دانشگاه صنعتی. ۰۹۱۳۱۱۴۰۷۷۸ ۰۳۱۳۳۸۶۰۱۲۶ جرثقیل برادران غلامی حاتم غلامی ۳۲۰ ۱۷۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن۵تن۳تن جزیره کیش ۰۹۳۴۷۶۸۹۳۷۷ ۴۴۴۷۱۳۰۲ امیر کیش امیر رمضانی ۳۲۱ ۱۸۰
مالک جرثقیل ۳تن۵تن خاوران .فداییان اسلام . ۰۹۱۲۶۸۵۹۶۲۰ ۳۳۰۰۵۱۱۳ جرثقیل امیری مجید بختیاری ۳۲۳ ۱۸۱
مالک جرثقیل ۷ تن ۱۰تن کلیه نقاط تهران کرج ۰۹۱۲۵۴۳۳۳۴۹     مهرداد هنری ۳۲۶ ۱۸۲
لوازم فروش   شیراز ۰۹۱۷۱۱۱۸۸۳۰ ۰۹۱۷۲۲۰۸۸۳۰   عباس قنبرزاده ۳۲۷ ۱۸۳
راننده ۹۰ تن جاده مخصوص ۰۹۳۵۹۵۹۵۶۴۱   جرثقیل احمدی محمد خزایی ۳۲۸ ۱۸۴
راننده ۷۰ تن و۳۰ تن تمام نقاط تهران ۰۹۱۲۲۹۶۲۶۵۹ ۰۹۱۲۷۷۹۷۶۰۶ جرثقیل امیر حسن اسماعیلی ۳۳۱ ۱۸۵
خریدار و فروشنده   ایران ۰۹۱۵۱۵۱۴۳۳۲ ۰۵۱۴۳۲۱۱۴۶۵-۶ سنگین ماشین پارس سعید نیرابادی ۳۳۴ ۱۸۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ الی ۶۰ جنوب تهران ۰۹۱۲۳۱۰۷۱۰۶- ۰۹۱۲۱۱۳۶۰۳۵ ۵۵۲۰۵۰۶۰ – ۵۵۲۱۲۱۷۱ جرثقیل رضا محمد رضا حق جانی ۳۳۵ ۱۸۷
        ۴۴٧٠٠۵٢١- ٠٢١ جرثقیل یامی عباس یامی ۳۳۶ ۱۸۸
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن الی۲۵ افسریه ۰۹۱۲۳۳۶۸۰۴۷ ۳۳۸۸۱۲۱۹ جرثقیل مجتبی مجتبی قربانزاده ۳۴۰ ۱۸۹
            حسین جعفری ۳۴۳ ۱۹۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی ۵۰ تن کشویی کمرشکن استان مازندران ۰۹۱۲۱۲۷۵۵۵۲ ۰۱۱۵۲۳۳۳۳۳۹ بهنام بهنام مصباح حیدری ۳۴۴ ۱۹۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۴٠ و ٣۵و ٢٠ و ١٠ و ٣ تن نیشابور ٠٩١۵١۵١١٠٠٧ ٠۵١۴٣٢١١٢١٢ جرثقیل شریعتی محمد رضا شریعتی پور ۳۴۵ ۱۹۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر)   ۰۹۱۶۱۶۲۱۱۳۴     جرثقیل صداقت خسرو یاراحمدی ۳۴۶ ۱۹۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) انواع جرثقیل کفی دکل بلند مشهد وحومه ۰۹۱۵۵۱۵۷۸۷۶ ۰۵۱۳۲۵۶۸۷۹۵ جرثقیل شاهسون رضا شاهسون ۳۴۷ ۱۹۴
مالک جرثقیل ۷تن. ۱۰تن. ۲۰تن یزد و توابع ۰۹۱۳۸۵۹۲۰۰۲     محمد جواد عفت ۳۴۸ ۱۹۵
مالک جرثقیل ۵تن و ۱۵ تن کفی دار تهران غرب ۰۹۱۲۱۵۷۹۹۲۴   جرثقیل نعمتی امیر نعمتی ۳۴۹ ۱۹۶
مالک جرثقیل ٧-٢٠ شهرستان جغتای ٠٩١۵۵٧٢٢٩٢٠     علی جغتایی ۳۵۱ ۱۹۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی۵۰ زنجان ۰۹۱۲۳۴۱۶۹۲۶ ۰۲۴۳۳۳۳۲۷۹۹ رسولی زاده حمید رسولی زاده ۳۵۲ ۱۹۸
  ٧تن کفی دار و ٢٠ تن خراسان رضوی-شهرستان جغتای ۰۹۱۵۹۷۴۲۶۸۴     محمد جغتایی ۳۵۳ ۱۹۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۰#۱۵#۲۵#۵۰ یک وچهارده ۰۹۱۲۱۵۱۰۷۹۶#۰۹۱۲۲۰۴۸۰۸۴ ۳۳۸۲۹۸۹۱ آزادی داودآزادی ۳۵۸ ۲۰۰
مالک جرثقیل ۶تن زرقان شیراز ۰۹۱۷۳۱۴۳۰۲۳ ۰۷۱۳۲۶۲۲۹۴۰   کاظم کوه بر ۳۵۹ ۲۰۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی۵۰تن قم ۰۹۱۲۳۵۳۱۷۹۲ ۰۲۵۳۶۶۴۴۱۰۰ جرثقیل پیام محمددهدشت پور ۳۶۱ ۲۰۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳تن الی۱۶۰تن کرایه خرید وفروش قم وحومه ۰۹۱۲۲۵۱۱۸۸۴   جرثقیل پارسیران (بابوته)قم علی بابوته ۳۶۲ ۲۰۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ١۵ تن ٢۵ تن ۵٠ تن ١٠٠تن ١۶٠ تن ٢٠٠ شمال غرب تهران ۰۹۱۲۱۳۵۱۶۳۰ ۴۴۷۱۸۰۳۳ ۴۴۷۲۱۶۹۷ سید مهدی موسوی ۳۶۵ ۲۰۴
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۵تن …۲۰۰ تن شمال غرب تهران ۰۹۱۲۱۳۵۱۶۳۰ ۴۴۷۲۹۶۶۸ جرثقیل موسوی AGA موسوی ۳۶۷ ۲۰۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی۱۵تن کفی مشهد وشهرستانهای حومه ۰۹۱۵۳۰۱۷۶۱۰ ۰۵۱۳۳۸۶۰۳۱۸ جرثقیل بیگی شکرالاه بیگی ۳۶۸ ۲۰۶
مالک جرثقیل انواع جرثقیل کفی دکل بلند مشهد وحومه ۰۹۱۵۵۵۹۷۴۸۲   جرثقیل ماهان امیر وفایی ۳۶۹ ۲۰۷
راننده ۲۰٫۳۰…. سطح‌اصفهان‌ ۰۹۱۳۳۶۸۸۰۲۲ ۰۳۱۳۳۶۵۲۶۳۱   ایرج‌امیری ۳۷۴ ۲۰۸
  ۷تن   ۰۹۱۲۷۸۰۲۳۷۴   جرتقیل اتحاد ابهر محمد محبی ۳۷۸ ۲۰۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی۵۰تن غرب ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۴۵ ۰۲۱۶۶۸۲۲۵۶۰ یوسفی احسان یوسفی ۳۷۹ ۲۱۰
  ۲۰ غرب تهران ازادگان ۰۹۱۲۲۱۳۷۰۹۹     رضارنگ امیز ۳۸۴ ۲۱۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۵تن۳۵تن۶۰تن تهران ۰۹۱۲۳۰۹۵۰۴۴   جرثقیل مهرداد مهدی حسن پور ۳۸۶ ۲۱۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تا۵۰تن شهرک غرب ۰۹۱۲۱۱۸۰۹۴۴ ۰۲۱۸۸۰۸۰۸۰۰ جرثقیل قدس محمدقاسمی ۳۸۷ ۲۱۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷ زنجان ۰۹۱۹۳۹۰۰۹۹۱ ۰۲۴۳۴۲۱۰۸۴۸   مجید فردی ۳۸۹ ۲۱۴
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ده تن الی ۵۰تن اصفهان ۰۹۱۳۳۱۴۴۳۲۳_۰۹۱۳۱۱۸۷۸۹۰ ۰۳۱۳۳۸۰۲۱۹۵_۰۳۱۳۳۸۰۴۶۰۴ جرثقیل هجرت سیدامیرتربتیان ۳۹۰ ۲۱۵
مالک جرثقیل ۳الی ۸۰تن تهران وشهریار ۰۹۱۲۲۳۳۱۶۸۲ ۰۲۱۶۵۲۳۷۶۱۵ جرثقیل ولیفتراک صفری علی صفری ۳۹۵ ۲۱۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳الی ۸۰تن تهران وشهریار ۰۹۱۲۲۳۳۱۶۸۲ ۰۲۱۶۵۲۳۷۶۱۵ جرثقیل ولیفتراک صفری علی صفری ۳۹۷ ۲۱۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۰تن ۳۰تن ۵۰تن غرب تهران ۰۹۱۲۲۱۳۷۰۹۹ ۵۵۲۵۸۱۷۸ جرثقیل رضا رضا رنگ آمیز ۳۹۸ ۲۱۸
مالک جرثقیل ۱۰الی۵۰تن اصفهان ۰۹۱۳۳۱۴۴۳۲۳   ممتاز سیدامیرتربتیان ۴۰۰ ۲۱۹
لوازم فروش پخش سیم بکسل و زنجیر و تسمه و قلاب تهران _میدان قزوین ۰۹۱۲۱۳۸۲۲۴۹ ۵۵۴۰۷۱۱۴_۵۵۴۰۷۱۱۲ آسیا بکسل _هایپر بکسل فرزاد عباسیان ۴۰۲ ۲۲۰
مالک جرثقیل ۳تن ،۱۰تن، ۲۰تن، ۲۵ تن تریلی،کمرشکن مشهد ۰۹۱۵۱۱۸۶۰۵۳ ۰۹۱۵۱۱۸۶۰۵۳   سعید اسم زاده ۴۰۳ ۲۲۱
مالک جرثقیل ۳الی ۲۵تن یزد و توابع ۰۹۱۳۸۵۹۲۰۰۲     محمد جواد عفت ۴۰۴ ۲۲۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۵تن و۳۰تن مازندران ۰۹۱۱۱۵۶۸۱۱۵   جرثقیل غلامی سامان غلامی ۴۰۵ ۲۲۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر)   مشهد مقدس ۰۹۱۵۱۱۱۷۷۸۲ ۳۳۹۲۷۷۵۵ جرثقیل اتحاد مشهد عباس روح پرور ۴۰۶ ۲۲۴
مالک جرثقیل ۷تن مرند.جلفا.تبریز ۰۹۱۴۳۹۱۹۵۹۸     مرتضی چمنی ۴۰۷ ۲۲۵
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷ تن ۱۳تن ۱۶تن ۲۰تن ۲۵تن ۳۵تن ۷۵تن ۱۳۰تن همدان – سطح کشور ۰۹۱۸۸۱۱۸۸۶۹ ۰۹۱۸۸۱۱۵۶۰۲ سنگین بار غرب ( جرثقیل مرادی ) مرادی ۴۰۸ ۲۲۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷ تن ۱۳تن ۱۶تن ۲۰تن ۲۵تن ۳۵تن ۷۵تن ۱۳۰تن همدان – سطح کشور ۰۹۱۸۸۱۱۸۸۶۹ ۰۹۱۸۸۱۱۵۶۰۲ سنگین بار غرب ( جرثقیل مرادی ) مرادی ۴۰۹ ۲۲۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) سبک وسنگین جاده ساوه چهاردانگه ۰۹۱۲۷۷۰۰۰۳۴ ۰۲۱۵۵۲۴۴۴۱۳ جرثقیل محمدی حسین محمدی ۴۱۰ ۲۲۸
برقکار   ایران ۰۹۱۵۵۰۹۰۹۵۷     مجید متقی فرد ۴۱۲ ۲۲۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر)   تهران پاکدشت گرمسار ۰۹۱۲۲۸۰۵۲۷۵   جرثقیل کیهان سیدرضا نصیری ۴۱۵ ۲۳۰
مالک جرثقیل ۳تن قم.ترمینال.جاده قدیم قم تهران ۰۹۱۲۱۵۳۳۶۱۹   عینی علی عینی ۴۱۷ ۲۳۱
      ۰۹۱۴۱۴۳۶۰۶۶ ۰۴۴۳۵۲۲۴۰۴۰ جرثقیل گوهری اکبر گوهری ۴۱۸ ۲۳۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ الی۱۶۰تن غرب تهران ۰۹۱۲۱۵۰۲۵۳۰ ۴۴۷۵۰۹۰۹ جرثقیل ا� علی اصغرملکی ۴۲۰ ۲۳۳
  سبک و سنگین مشهد ۰۹۱۵۱۰۶۳۸۰۱   جرثقیل امیر علی قنبری ۴۲۱ ۲۳۴
مالک جرثقیل ازسه تن تا پنجاه تن همدان غرب ۰۹۱۸۸۱۷۷۴۳۴ ۰۰۰۰۰۰۰۰ جرثقیل صالحی حمید رضا صالحی ۴۲۴ ۲۳۵
مالک جرثقیل کفی ۳الی ۱۵ تن مشهد ۰۹۱۵۳۰۷۲۳۴۶ ۳۶۹۰۲۹۷۷ جرثقیل پیام حجت گلچهره ۴۲۷ ۲۳۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳الی۵۰ اذربایجانشرقی میانه ۰۹۱۴۴۲۳۹۵۹۵ ۰۴۱۵۲۲۴۵۶۵۷ جرثقیل شاهین مهدی‌ نوری ۴۲۸ ۲۳۷
خریدار و فروشنده   استوک خاوران ٠٩١٢١٠٠۶۵۶٢   طاووسی داوود طاووسی ۴۳۱ ۲۳۸
            رضا شاهسون ۴۳۲ ۲۳۹
  ۵٠تن تا٣۶٠تن ایران کرمان ٠٩١٣١۴٠١٧١۶ ٠٣۴٣٢١٢٠٩٨٨   آرش حسن زاده ۴۳۹ ۲۴۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۵تن و۱۰تن سبزوار ۰۹۱۵۱۷۰۵۰۷۹ ۰۵۱۴۴۴۴۸۱۶۶ جرثقیل مسعود رضا میرحسینی ۴۴۰ ۲۴۱
راننده فوق سنگین تهران ۰۹۱۲۱۸۸۹۸۳۷ ۴۴۵۲۲۶۹۳   حمید روحانی ۴۴۱ ۲۴۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۱۰-۲۰-۵۰-۸۰-۹۰-۱۱۰-۱۴۰-۱۶۰تن خوزستان اهواز ۰۹۱۶۷۲۸۶۰۶۲ ۰۹۱۶۳۲۱۸۱۰۰ سنگین بار آسماری محمد گل گیری ۴۴۲ ۲۴۳
مالک جرثقیل ۵و۷و۶ خراسان شمالی شیروان ۰۹۱۵۳۸۷۱۶۷۸ ۰۵۸۳۶۲۳۳۰۱۱ جرثقیل مجید ایمانی ۴۴۴ ۲۴۴
هرنوع تعمیرکار   استان گلستان وخراسان شمالی ٠٩١۵٧۶٨۶٠۶۴   خراسان شمالی بجنورد سید مصطفی موسوی ۴۴۵ ۲۴۵
مالک جرثقیل ۷تن و۳تن. بنز خراسان رضوی سرخس ۰۹۱۵۱۱۲۶۴۶۷ ۰۹۱۵۵۱۴۹۹۲۷ جرثقیل مهدی مهدی مرادی ۴۴۶ ۲۴۶
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۲۰تن.۷تن.۳تن, خراسان,شما لی, شیروان ۰۹۱۵۵۸۶۴۷۸۰ ۰۵۸۳۶۲۲۴۵۳ جرثقیل اکبرزاده خلیل اکبرزاده ۴۵۱ ۲۴۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از ۵تن الی ۱۴۰تن پاکدشت_شریف اباد_ایوانکی ۰۹۳۶۹۲۹۵۹۶۹_۰۹۱۲۵۰۴۵۰۲۷   گلستان سید علی حسینی ۴۵۵ ۲۴۸
مالک جرثقیل     ۰۹۱۲۳۱۴۵۴۲۵   جرثقیل وخودروبر جنوب فرزاد کلاوند ۴۵۸ ۲۴۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر)   پونک وشمال غرب ۰۹۱۲۳۱۴۵۴۲۵   جرثقیل وخودربر جنوب فرزاد کلاوند ۴۵۹ ۲۵۰
  ۲۵تن جاده ساوه رباط کریم ۰۹۱۲۱۰۴۰۷۶۸     بهزاد بهداری ۴۶۰ ۲۵۱
مالک جرثقیل(دارای دفتر) خاور – ۷ تن – ۲۰ تن خراسان رضوی ۰۹۱۵۳۱۲۰۰۷۴ ۰۵۱-۳۳۸۹۶۳۸۳ جرثقیل و حفاری سینی چی احسان سینی چی ۴۶۲ ۲۵۲
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۷تن ۳۰تن استان اردبیل ۰۹۱۴۳۵۸۰۶۵۰ ۰۴۵۳۳۷۲۴۴۰۷ جرثقیل ایزدی شاپور ایزدی ۴۶۳ ۲۵۳
هیدرولیک کار ۳تن تا ۳۶۰تن خاوران.اسلامشهر ۰۹۱۲۶۱۰۶۵۷۸   اطلس کیان محمد نوری ۴۶۶ ۲۵۴
راننده سنگین تربت حیدریه ۰۹۱۵۹۳۰۳۹۵۳     مصطفی گمنام ۴۷۱ ۲۵۵
  ۱۶,۲۰,۳۵,۷۵,۱۳۰ همدان ۰۹۱۸۸۱۱۸۸۶۹   جرثقیل مرادی مرادی ۴۷۲ ۲۵۶
مالک جرثقیل ۵تن-۱۳تن-۴۰تن خراسان شمالی ۰۹۱۵۱۸۹۸۴۹۵ ۰۵۸۳۲۲۷۲۹۶۷ جرثقیل تلاش محسن اصغری راد ۴۷۳ ۲۵۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣تا ۵٠ تن جاده مخصوص کرج وتهران ٠٩١٢١١۴۶۶٧٩ ٠٢۶٣۶١٠٢٢۴۵ جرثقیل یگانه بهرام نودوزی ۴۷۵ ۲۵۸
مالک جرثقیل از ۳ تن الی ۵۰ تن همدان غرب کشور ۰۹۱۸۸۱۵۶۱۱۴ ۰۹۱۸۸۱۱۲۸۰۰/۰۹۱۸۸۱۵۶۱۱۴ جرثقیل زارعی نوراله زارعی ۴۷۶ ۲۵۹
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ الی ۱۵ تن ارومیه ۰۹۱۴۳۴۱۰۳۷۸ ۰۴۴۳۲۷۶۳۴۵۹ جرثقیل سهند هوشنگ محمدیاری ۴۷۹ ۲۶۰
هیدرولیک کار جرثقیل سبک وسنگین تهران جاده ساوه شاطره ۰۹۱۲۴۲۰۱۲۰۵و۰۹۱۹۷۹۳۷۷۱۵ ۰۲۱۵۶۴۷۶۴۹۴ خدمات جرثقیل فراهانی روح اله فراهانی ۴۸۰ ۲۶۱
  ٣ الی ۵٠ تن شهریار تهران رباط کریم اسلامشهر ۰۹۱۲۷۳۷۶۱۳۴ ۶۵۶۲۸۰۵۰ جرثقیل حسین حسین روزبهی ۴۸۵ ۲۶۲
هرنوع تعمیرکار ۶۰ طن کل ایران ۰۰۴۹۱۷۴۹۹۰۰۷۷۸ ۰۰۴۹۷۲۴۶۹۴۱۹۱۱ المان عدنان رشو – ۴۸۶ ۲۶۳
  ٢۵/۵٠/١٠٠/١۶٠ ایران ٠٩١٢١٧۵۶۵٢٧ ٣٣۶۵۶٩٠٠ ایران مرتضى جبارى ۴۸۷ ۲۶۴
هرنوع تعمیرکار از سه تا ۵۰۰تن   ۰۹۱۲۳۰۸۷۱۹۶ ۳۳۸۶۰۳۹۰ جی سی تی موسی جعفریان ۴۸۸ ۲۶۵
راننده ۷تن تهران ۰۹۱۲۷۳۷۰۶۵۷٫۰۹۳۹۶۱۸۴۵۳۷ ۳۳۶۴۶۵۰۳ جرثقیل گویلی محمد گویلی ۴۸۹ ۲۶۶
  از٣تن الی ١٢٠تن شهرتهران ٠٩١٢۵٣۵١۵۶۶ ٠٢١٣٣۴٩٩٢۶۵ جرثقیل میلاد وحیدخانی ۴۹۱ ۲۶۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ٣الی١۵تن و لیفتراک غرب تهران،شهرک زاگرس ٠٩١٢۵٩۵۶٩۴۵ ٠٢١۴۶٨٢٢٢٧۵ جرثقیل و لیفتراک بابایی مجید بابایی ۴۹۳ ۲۶۸
مالک جرثقیل ۳الی ۵۰ تن تهران غرب و شمال ۰۹۱۲۶۵۰۹۵۲۰ ۵۶۹۳۶۰۸۳   مجتبی کشانی ۴۹۵ ۲۶۹
لوازم فروش   جاده ساوه ۰۹۱۲۱۷۹۵۸۰۱ ۵۵۲۷۵۵۷۶ جهان برق جهان برق ۵۰۵ ۲۷۰
مالک جرثقیل ۷ تن کاتو گلستان ۰۹۱۱۹۶۴۰۳۱۴ ۰۱۷۳۴۳۶۹۲۹۹   هراسانی ۵۰۶ ۲۷۱
مالک جرثقیل ۷الی ۳۵تن زنجان.ابهر ۰۹۱۲۶۴۱۲۸۵۸   اتحاد ابهر محمدتقی زینعلی ۵۰۷ ۲۷۲
خریدار و فروشنده     ۰۹۱۴۴۲۳۳۰۴۹ ۰۴۱۵۲۳۳۳۴۰۵ جرثقیل ایثار مهدی علیزاده ۵۰۸ ۲۷۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ده تن کفی دار ۲۵تن ماشینی ولقمه گ� اصفهان مورچه خورت ۰۹۱۳۸۷۸۱۸۲۵ ۰۳۱۴۲۴۱۴۹۶۶ چهلستون مصطفی نظری ۵۱۲ ۲۷۴
مالک جرثقیل ۲۰تن الی ۳۰تن مشهد ۰۹۱۵۵۰۴۹۶۰۰   جرثقیل جهانی رضا جهانی ۵۱۳ ۲۷۵
  ٣الی۵٠تن کلاردشت،مرزن اباد ٠٩١٢١٣٧٠٠٢٠ ٠١١۵٢۶٢٩٩۴۴ اصلس محمد پورمحمدی ۵۱۴ ۲۷۶
مالک جرثقیل ۷ مرند و تطراف ۰۹۱۴۳۹۱۹۵۹۸   جرثقیل سلمان مرتضی چمنی ۵۱۶ ۲۷۷
مالک جرثقیل ۳تن ۷تن سبد دار ۱۰تن کفی رباط کریم شهریار وغرب تهران ۰۹۳۵۴۷۱۰۶۱۰ ۰۲۱۵۶۴۳۱۶۸۱ جرثقیل علیخانی قاسم علیخانی ۵۱۷ ۲۷۸
هیدرولیک کار ۳الی۵۰۰تن همه نقاط. جاده ساوه سر شاطره ۰۹۲۱۵۴۵۷۳۵۳   گاراج محمدی محسن تورک ۵۱۸ ۲۷۹
مالک جرثقیل ۲۰ میدان بسیج ۰۹۱۴۹۱۳۰۰۲۵   جرثقیل کاشفى وحید کاشف رضاى ۵۲۰ ۲۸۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) ۳ ، ۷ ، ۱۳ ، ۲۰ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۶۰ ، ۸۰ تن تهران و لواسان ۰۹۱۲۲۶۱۰۰۹۳ ۲۶۵۶۵۸۲۰ -۲۲۵۰۱۱۹۹ جرثقیل گلستان مهدی اسمی خانی ۵۲۱ ۲۸۱
مالک جرثقیل ۵٠ تن – ٧ تن منطقه ١ – ٣ – ۴ ۰۹۱۲۱۳۶۵۲۸۸ ۲۲۷۸۵۹۴۱ – ۲۲۷۸۵۹۳۵ جرثقیل یگانه یگانه ۵۲۲ ۲۸۲
مالک جرثقیل             ۵۲۳ ۲۸۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر) از۳ الی ۱۰۰ اصفهان کل کشور ۰۹۱۳۱۱۳۴۷۳۵   جرثقیل صفاهان سید علی تربتیان ۵۲۴ ۲۸۴
مالک جرثقیل           ایزدی ۵۲۵ ۲۸۵
            وحیدی ۵۲۶ ۲۸۶
            حمید آقارضایی ۵۲۷ ۲۸۷
  از ۳۰ تن تا ۲۰۰۰ کل کشور ۰۹۱۹۱۶۷۷۹۰۳ ۰۲۱۴۸۶۴۵۲۶۹ شرکت آسان خودرو نادر کریم پور راد ۵۲۸ ۲۸۸
مالک جرثقیل ۶۰تن ایران ۰۹۱۳۳۸۳۰۳۵۱   احورا ایمان فتاحی ۵۲۹ ۲۸۹
    مشهد         ۵۳۰ ۲۹۰
لوازم فروش uPqqNPVfJn           ۵۳۱ ۲۹۱
مالک جرثقیل از ٢٠تن تا١۶٠تن ٢۵تن تمام نقاط ایران ٠٩١۶۶۵۴۵٠٢۵ ٠٩١۶۶۵۴۵٠٢۵ شرکت راهسازی و ساختمانی ولیدموسوی ۵۳۲ ۲۹۲
مالک جرثقیل ٢٠تن ٢۵تن ۵٠تن ١۶٠تن تمام نقاط ایران ٠٩١۶۶۵۴۵٠٢۵ ٢٣۵١١۵۶ موسسه جرثغیل ولید سیدولیدموسوی ۵۳۳ ۲۹۳
مالک جرثقیل از ٢٠تن تا١۶٠تن ٢۵تن تمام نقاط ایران ٠٩١۶۶۵۴۵٠٢۵ ٠٩١۶۶۵۴۵٠٢۵ شرکت راهسازی و ساختمانی ولیدموسوی ۵۳۴ ۲۹۴
مالک جرثقیل ۳تن الی ۱۶۰تن سرتاسر ایران ۰۹۳۸۸۴۱۰۳۲۸ ۰۹۳۸۸۴۱۰۳۲۸   جرثقیل ۵۳۵ ۲۹۵
              ۵۳۶ ۲۹۶
      ۰۹۱۵۵۵۹۷۴۸۲       ۵۳۷ ۲۹۷
مالک جرثقیل ۳الی ۵۰تن تهران ۰۹۱۲۶۱۲۴۷۹۸ ۳۳۸۸۲۴۳۹ علی کیوانی ۵۳۸ ۲۹۸
مالک جرثقیل ۵۰ تن الی ۳تن تهران وحومه ۰۹۱۲۶۱۲۴۷۹۸ ۳۳۸۸۲۴۳۹ جرثقیل افشار علی کیوانی ۵۳۹ ۲۹۹
            محمدرضا رضای ۵۴۰ ۳۰۰
راننده LJrVNEVjdAsR           ۵۴۱ ۳۰۱
هيدروليک کار KWENPtvZ           ۵۴۲ ۳۰۲
راننده rUdrZYkMyEYfz           ۵۴۳ ۳۰۳
خريدار و فروشن UOUiuoBE           ۵۴۴ ۳۰۴
راننده ۴           ۵۴۵ ۳۰۵
  http://www.xn—-zmcbckzcnev7qkavc6a.com/           ۵۴۶ ۳۰۶
شاگرد VPxjrDkemnYTDPo           ۵۴۷ ۳۰۷
مالک جرثقیل(دارای دفتر) تا۵تن مرند ۰۹۱۴۳۹۱۱۸۵۴ ۰۴۱۴۲۲۳۸۸۴۴ عبدل زاده الیاس عبدل زاده ۵۴۸ ۳۰۸
مالک جرثقیل(دارای دفتر)             ۵۴۹ ۳۰۹
              ۵۵۰ ۳۱۰
              ۵۵۱ ۳۱۱
مالک جرثقیل   شیرازجهرم ۰۹۱۷۹۹۱۸۱۵۲       ۵۵۲ ۳۱۲
  ٣الى ۵٠تن سارى ٠٩١١٣۵٢٠٩٧۴ ٠١١٣٣٣۶٠۶٠٩ جرثقیل پیمان شهرام دهقان ۵۵۳ ۳۱۳
مالک جرثقیل ۲۰تن و ۳ تن رودسر گلاچای چابکسر ۰۹۱۱۳۴۱۶۶۳۷ ۰۱۳۴۲۶۳۰۹۲۹ جرثقیل مهدی ابراهیم حسینیان ۵۵۴ ۳۱۴
مالک جرثقیل ۲۰تن ۳تن استان گیلان رودسر گلاچای چابکسر ۰۹۱۱۸۹۵۸۷۸۴   جرثقیل مهدی ابراهیم خاوران ۵۵۵ ۳۱۵
مالک جرثقیل ۳.۷.۱۰.۱۵.۱۶.۲۰.۲۵.۳۰.۴۰.۵۰ مازندران ۰۹۱۱۱۲۱۵۱۱۴ ۰۱۱۴۳۲۵۴۸۰۲ مظهری سید جلال مظهری ۵۵۶ ۳۱۶
راننده ۲۵   ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱ ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱   هادی ۵۵۷ ۳۱۷
راننده ۲۵   ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱ ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱   هادی ۵۵۸ ۳۱۸
              ۵۵۹ ۳۱۹
    اصفهان تهران ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱ ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱   هادی ۵۶۰ ۳۲۰
            افرازه ۵۶۱ ۳۲۱
              ۵۶۲ ۳۲۲
              ۵۶۳ ۳۲۳
راننده ۲۵ تهران اصفهان خوزستان ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱ ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱   هادی افرازه ۵۶۴ ۳۲۴
راننده ۲۵ تهران اصفهان خوزستان ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱ ۰۹۱۳۸۸۶۶۴۹۱   هادی افرازه ۵۶۵ ۳۲۵
مالک جرثقیل ۳تن.۷تن.۲۰تن تهرانپارس ۰۹۱۲۲۱۴۶۷۹۵     وحید زارعی ۵۶۶ ۳۲۶
          جرثقیل آرتین   ۵۶۷ ۳۲۷
مالک جرثقیل ۳٫۵٫۷٫۲۰تن تهرانپارس ۰۹۱۲۷۰۱۳۶۲۴   جرثقیل آرتین جواد داودی ۵۶۸ ۳۲۸
مالک جرثقیل ۵ تا ۱۵ تن نیشابور ۰۹۱۵۵۵۱۲۴۹۳ ۰۵۱۴۲۲۴۷۵۴۰ جرثقیل دنا رضا انتظاری ۵۶۹ ۳۲۹
  ۳تن کفی خاور و۱۸تن کارگاهی           ۵۷۰ ۳۳۰
مالک جرثقیل(دارای دفتر) کفی ۳الی ۱۵ تن مشهد ۰۹۱۵۳۰۷۲۳۴۶ ۳۶۹۰۲۹۷۷ جرثقیل پیام حجت گلچهره ۵۷۱ ۳۳۱
  ١٠٠تن،٧٠تن،٣۵تن،٢٠تن،١٠تن تمام نقاط ٠٩١٢٣٠۶١١١١ ٢٢۶١٠۵٨٢ جرثقیل توکل(جاسب) حمیدرضاجاسب ۵۷۲ ۳۳۲
خریدار و فروشنده ۲۰ تن الی ۳۶۰ تن سراسر کشور ۰۹۱۶۱۴۱۰۰۳۴ ۰۹۱۲۱۰۳۵۰۱۰ جرثقیل برادران حیدری امین حیدری ۵۷۳ ۳۳۳
مالک جرثقیل(دارای دفتر)           احمدی ۵۷۴ ۳۳۴
  • نویسنده
    اسمی خانی
  • تعداد بازدید
    927 views
۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه